Shekinah Live  
\n§Ä am\km´cs¸«v inip¡sft¸mse BIp¶nsænÂ, kzÀKcmPy¯n {]thin¡pIbnÃ. (a¯mbn 18.4 )
 
 
Shekinah Ministries next residential retreat starts from 22 Feb 2015 (Sunday) 5PM to 27 (Friday) 2PM at Thabore Retreat Centre Kodumpidi,Pala. For registration Ph. 0487 2383160,8281050221...............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 • TSLIDE-1
 • TSLIDE-2
 • TSLIDE-3
 • TSLIDE-4
 • TSLIDE-5
 • TSLIDE-6
 • TSLIDE-7
 • TSLIDE-8
TSLIDE-11 TSLIDE-22 TSLIDE-33 TSLIDE-44 TSLIDE-55 TSLIDE-66 TSLIDE-77 TSLIDE-88
   
 
{]Xymi \ÂIp¶ ssZhw

C¶v At\-IÀ {]Xo£ \jvS-s¸-«v \ncm-i-bnepw k¦-S-¯nepw Ign-bp-¶-Xn\p ImcWw AhÀ {]XymibÀ¸n-¨n-cn-¡p-¶Xv tbip-{In-kvXp-hn AÃm-¯-Xp-sIm-­m-W..... (kt´mjv Icp-a{X)

k`sb ]Sp¯pbÀ¯m³ hnfn¡s¸«hÀ

kzÀK¯n\v tIcfk`sb Ipdn¨v hensbmcp ]²Xnbm-WpÅXv. \mw AXp Xncn¨dnbmsXt]mIcpXv. \s½ Iq-SpX Dbc§fnte¡p \bn¡m³ IÀ¯mhv..... (t]mÄ BâWn)

kphn-tij the-bv¡pÅ Ah-k-c-§Ä hn\n-tbm-Kn¡pI

C¶v k`bv¡v Bhiyw kphn-tij ZÀi-\-apÅ amXm-]n-Xm-¡-sfbpw bph-P-\-§-sf-bp-w Z¼-Xn-I-sfbpw kaÀ¸n-X-sc-bp-am-Wv. \½psS a¡-sfbpw k¼¯pw ka-bhpw Btcm-Kyhpw ssZh ip{iq-j-bv¡mbn hn«p \ÂIp-t¼mÄ AXp am\n¨v Xe-ap-d-I-fn-te-bv¡v A\p-{Klw sNmcn-bp¶h\mWv \½psS..... (kt´mjv Icp-a{X)

kl\w k½m-\-w

Fsâ kl-\-¯n\p ImcWw PohnX ]¦m-fn-bm-Wv, A¸-\m-Wv, Ab¡m-c-\mWv F¶ Nn´ Dt]-£n¨v ]nXm-hn-sâ ssII-fn \n¶v Fsâ Ipcniv..... (]n.-sI. Ìo^³.)

 
     
 

Daily Message by Brother Santhosh Karumathra

Glorious presence of God. Weekly service in Shalom TV (every Tuesday at 7.30 pm)

 • Holy Spirit fill us with your fire. Weekly service in Goodness TV (every Friday at 6 pm)

  Winning the lost souls at any cost. Weekly service in Shalom TV (every Saturday at 8 pm)
   
   
   
  Healing Talks, Songs, Praise and Worship and more
   
  Click Here to see Vachanam
   
   
   
   
   
  Shekinah Ministries
  Door No 16/234/1A,
  Opp. Pavanatma Convent,
  Convent Rd , Aranattukara,
  Thrissur -680618,
  Off: 04872383160 
   

  © 2013 Shekinah Ministries

  All Rights Reserved