Shekinah Live  
IÀ¯mhn B{ibn¡p¶hÀAN©eambn Ft¶¡pw \nesImÅp¶ kotbm³]ÀhXw t]msebmWv. ]ÀhX§Ä Pdpkseans\Nqgv¶p\n¡p¶Xpt]mse, IÀ¯mhv C¶psat¶¡pw Xs³d P\s¯ hebwsN¿p¶p (k¦o 125:1-2 )
 
 
Website Under Contruction . Shekinah Ministries Residential Retreat from 2014 April 23rd 5.00 PM to 28th 12.30 PM at Assisi Bhavan Puthanvelikkara, Mala , Thrissur . For Registration 0487-2383160 & 82810 50221    .                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 • TSLIDE-1
 • TSLIDE-2
 • TSLIDE-3
 • TSLIDE-4
 • TSLIDE-5
 • TSLIDE-6
 • TSLIDE-7
 • TSLIDE-8
TSLIDE-11 TSLIDE-22 TSLIDE-33 TSLIDE-44 TSLIDE-55 TSLIDE-66 TSLIDE-77 TSLIDE-88
   
 
{]Xymi \ÂIp¶ ssZhw

C¶v At\-IÀ {]Xo£ \jvS-s¸-«v \ncm-i-bnepw k¦-S-¯nepw Ign-bp-¶-Xn\p ImcWw AhÀ {]XymibÀ¸n-¨n-cn-¡p-¶Xv tbip-{In-kvXp-hn AÃm-¯-Xp-sIm-­m-W..... (kt´mjv Icp-a{X)

k`sb ]Sp¯pbÀ¯m³ hnfn¡s¸«hÀ

kzÀK¯n\v tIcfk`sb Ipdn¨v hensbmcp ]²Xnbm-WpÅXv. \mw AXp Xncn¨dnbmsXt]mIcpXv. \s½ Iq-SpX Dbc§fnte¡p \bn¡m³ IÀ¯mhv..... (t]mÄ BâWn)

kphn-tij the-bv¡pÅ Ah-k-c-§Ä hn\n-tbm-Kn¡pI

C¶v k`bv¡v Bhiyw kphn-tij ZÀi-\-apÅ amXm-]n-Xm-¡-sfbpw bph-P-\-§-sf-bp-w Z¼-Xn-I-sfbpw kaÀ¸n-X-sc-bp-am-Wv. \½psS a¡-sfbpw k¼¯pw ka-bhpw Btcm-Kyhpw ssZh ip{iq-j-bv¡mbn hn«p \ÂIp-t¼mÄ AXp am\n¨v Xe-ap-d-I-fn-te-bv¡v A\p-{Klw sNmcn-bp¶h\mWv \½psS..... (kt´mjv Icp-a{X)

kl\w k½m-\-w

Fsâ kl-\-¯n\p ImcWw PohnX ]¦m-fn-bm-Wv, A¸-\m-Wv, Ab¡m-c-\mWv F¶ Nn´ Dt]-£n¨v ]nXm-hn-sâ ssII-fn \n¶v Fsâ Ipcniv..... (]n.-sI. Ìo^³.)

 
     
 

Daily Message, Adoration and more... Preparing world for the second coming of Jesus Christ.

Glorious pressence of God. Popular Weekly programme broadcast in Shalom TV

 • Holy sprit fill us with your fire. Weekly programme broadcast in Divine Goodness TV

  Conventions, Retreats and Talks live. Programmes and its timing will be announced in advance.
   
   
   
  Healing Talks, Songs, Praise and Worship, Interviews, and more
   
  Click Here to see Vachanam
   
   
   
   
   
  Shekinah Ministries
  Door No 16/234/1A,
  Opp. Pavanatma Convent,
  Convent Rd , Aranattukara,
  Thrissur -680618,
  Off: 04872383160 
   

  © 2013 Shekinah Ministries

  All Rights Reserved