Shekinah Live  
Fs³d \maw t]dp¶ Fs³d P\w Fs¶ At\zjn¡pIbpw X§sf¯s¶ Ffnas¸Sp¯n {]mÀYn¡pIbpw X§fpsS ZpÀamÀK§fnÂ\n¶p ]n³XncnbpIbpw sNbvXmÂ, Rm³ kzÀK¯nÂ\n¶v AhcpsS {]mÀY\ tI«v AhcpsS ]m]§Ä Ivjan¡pIbpw AhcpsS tZiw k¼pjvS am¡pIbpw sN¿pw. ChnsS \n¶pbcp¶ {]mÀY\IÄ¡pt\tc Fs³d I®pw ImXpw PmKcqIambncn¡pw. (2 Zn\hr¯m´w 7:14,15 )
 
 
Praise The Lord ... This website will be updated soon...New mobile friendly website design work in progress.. 
 
 
 
 
 • TSLIDE-1
 • TSLIDE-2
 • TSLIDE-3
 • TSLIDE-4
 • TSLIDE-5
 • TSLIDE-6
 • TSLIDE-7
 • TSLIDE-8
TSLIDE-11 TSLIDE-22 TSLIDE-33 TSLIDE-44 TSLIDE-55 TSLIDE-66 TSLIDE-77 TSLIDE-88
   
 
]p-¶-cp-°m-¶- i-IvXn

]p-¶-cp-°m-¶- i-IvXn F-¶p- ]-d-ªmÂ- A-Xv tb-ip-{In-kvXp-hn-s¶- a-cn-¨-h-cnÂ- ¶n-¶v D-bnÀ-¸n-¨- i-IvXn-bm-Wv. ]m-]w- ¶n-d-ª- Cu- tem-I-¯nÂ- {In-kvXp-hn-¶m-bn- v ¶n-e-sIm-Åm³-..... (k-t´m-jv I-cpa{X)

tbip -evIp¶ kzm-X´yw

tb-ip-{In-kv-Xp X-sâ Ip-cn-ip-a-c-Whpw D-bnÀ¸pw h-gn km¯m-sâ A-[n-Imc-s¯ CÃm-bva sN-bv-Xp.km-¯m-sâ FÃm B-[n-]-Xy-§-tgbpw tb-ip..... (k-t´m-jv I-cpa-{X)

kvt-ln-¡p-¶-hÀ¡v kz-bw sh--fn-s¸-Sp-¯p¶ ssZhw

kvt-ln-¡p-¶-hÀ-¡p ap-¶n X-s¶X-s¶ sh-fn-s¸-Sp-¯p-¶-h-m-Wv -½p-sS ssZhw. Ah-sc hn-«-I¶vv t]m-Ip-hm³ Ah-v..... (k-t´m-jv I-cpa-{X)

X¡k-ab-¯v D-bÀ-¯p¶ ssZhw

1 ]t{Xmkv 5:6  ]dbp¶p, ssZh¯nsâ iIvXamb Ic¯n³ Iogn §Ä XmgvatbmsS ¡phn³. AhnSp¶v X¡kab¯v §sf DbÀ¯nsImÅpw. Cu XncphNw ½psS PohnX¯n A`ntjIambn amwkw [cn¡phm³ B{Kln¨v Xp-SÀ-¶p-..... (k-t´m-jv I-cpa-{X)

 
     
 

Daily Message by Brother Santhosh Karumathra

Glorious presence of God. Weekly service in Shalom TV (every Tuesday at 7.30 pm)

 • Holy Spirit fill us with your fire. Weekly service in Goodness TV (every Friday at 6 pm)

  Winning the lost souls at any cost. Weekly service in Shalom TV (every Saturday at 8 pm)
   
   
   
  Healing Talks, Songs, Praise and Worship and more
   
  Click Here to see Vachanam
   
   
   
   
   
  Shekinah Ministries
  Door No 16/234/1A,
  Opp. Pavanatma Convent,
  Convent Rd , Aranattukara,
  Thrissur -680618,
  Off: 04872383160 
   

  © 2013 Shekinah Ministries

  All Rights Reserved