Shekinah Live  
bphm¡Ät]mepw XfcpIbpw IvjoWn¡pIbpw sNbvtX¡mw; sNdp¸¡mÀ iIvXnbäpho-gmw. F¶mÂ, ssZh¯n B{ibn¡p¶hÀ hoWvSpw iIvXn {]m]n¡pw; AhÀ IgpI³amsct¸mse NndISn¨pbcpw. AhÀ HmSnbmepw IvjoWn¡pIbnÃ; \S¶m XfcpIbp-anÃ. (G-i-¿m 40.30,31 )
 
 
Shekinah Ministries next residential retreat starts from 22 Feb 2015 (Sunday) 5PM to 27 (Friday) 2PM at Thabore Retreat Centre Kodumpidi,Pala. For registration Ph. 0487 2383160,8281050221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 • TSLIDE-1
 • TSLIDE-2
 • TSLIDE-3
 • TSLIDE-4
 • TSLIDE-5
 • TSLIDE-6
 • TSLIDE-7
 • TSLIDE-8
TSLIDE-11 TSLIDE-22 TSLIDE-33 TSLIDE-44 TSLIDE-55 TSLIDE-66 TSLIDE-77 TSLIDE-88
   
 
{]Xymi \ÂIp¶ ssZhw

C¶v At\-IÀ {]Xo£ \jvS-s¸-«v \ncm-i-bnepw k¦-S-¯nepw Ign-bp-¶-Xn\p ImcWw AhÀ {]XymibÀ¸n-¨n-cn-¡p-¶Xv tbip-{In-kvXp-hn AÃm-¯-Xp-sIm-­m-W..... (kt´mjv Icp-a{X)

k`sb ]Sp¯pbÀ¯m³ hnfn¡s¸«hÀ

kzÀK¯n\v tIcfk`sb Ipdn¨v hensbmcp ]²Xnbm-WpÅXv. \mw AXp Xncn¨dnbmsXt]mIcpXv. \s½ Iq-SpX Dbc§fnte¡p \bn¡m³ IÀ¯mhv..... (t]mÄ BâWn)

kphn-tij the-bv¡pÅ Ah-k-c-§Ä hn\n-tbm-Kn¡pI

C¶v k`bv¡v Bhiyw kphn-tij ZÀi-\-apÅ amXm-]n-Xm-¡-sfbpw bph-P-\-§-sf-bp-w Z¼-Xn-I-sfbpw kaÀ¸n-X-sc-bp-am-Wv. \½psS a¡-sfbpw k¼¯pw ka-bhpw Btcm-Kyhpw ssZh ip{iq-j-bv¡mbn hn«p \ÂIp-t¼mÄ AXp am\n¨v Xe-ap-d-I-fn-te-bv¡v A\p-{Klw sNmcn-bp¶h\mWv \½psS..... (kt´mjv Icp-a{X)

kl\w k½m-\-w

Fsâ kl-\-¯n\p ImcWw PohnX ]¦m-fn-bm-Wv, A¸-\m-Wv, Ab¡m-c-\mWv F¶ Nn´ Dt]-£n¨v ]nXm-hn-sâ ssII-fn \n¶v Fsâ Ipcniv..... (]n.-sI. Ìo^³.)

 
     
 

Daily Message, Adoration and more... Preparing world for the second coming of Jesus Christ.

Glorious pressence of God. Popular Weekly programme broadcast in Shalom TV

 • Holy sprit fill us with your fire. Weekly programme broadcast in Divine Goodness TV

  Conventions, Retreats and Talks live. Programmes and its timing will be announced in advance.
   
   
   
  Healing Talks, Songs, Praise and Worship, Interviews, and more
   
  Click Here to see Vachanam
   
   
   
   
   
  Shekinah Ministries
  Door No 16/234/1A,
  Opp. Pavanatma Convent,
  Convent Rd , Aranattukara,
  Thrissur -680618,
  Off: 04872383160 
   

  © 2013 Shekinah Ministries

  All Rights Reserved