henb ap¡p-hsâ ]X\w

henb ap¡p-hsâ ]X\w

 

^m. _nPp hn kn

 

]t{Xmkv ]dªp: \nt¶mSp IqsS acn-t¡-­n-h-¶mepw \ns¶ Rm³ \ntj-[n-¡p-I-bn-Ã. F¶n«pw ]t{Xmkv hoWp. Ft´, A§s\ kw`-hn-¨p ?. henb ap¡p-hsâ {]Jym-]-\hpw hogvNbpw hsc-bpÅ Pohn-Xm-\p-`-h-§Ä B hogvN-bpsS ImcWw \ap¡v ]dªp Xcp-¶p.X¶n Xs¶-bpÅ Aan-X-amb hnizmkw FÃm-h-scbpw XIÀ¨-bn-te¡p \bn¡pw F¶-XmWv kXyw. AXpt]mseXs¶ Ae-k-Xbpw {]mÀ°-\-tbm-SpÅ sshap-Jyhpw Hcmsf XIÀ¨-bn-te¡v \bn-¡pw.

 
 
 
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2015. All Rights Reserved. Powered By

Shekinah Ministries Door No 16/234/1A, Opp. Pavanatma Convent, Convent Rd , Aranattukara, Thrissur -680618, Off: 04872383160