kzÀ¤¯nse \½psS A½

kzÀ¤¯nse \½psS A½

 

_nj¸v tPmjzm amÀ Cám¯ntbmkv

 

"]nXmhmb ssZh¯nsâ Hma Ipamcnbpw ]p{X\mb ssZh¯nsâ amXmhpw ]cnip²mßmhmb ssZh¯nsâ \nÀ½e aWhm«nbpamb ]cnip² I\yIbp sS Xncpicocw aäp a\pjycptSXp t]mse IranIÄ¡v Blmcambn Xocp¶Xv ssZhalXz¯n\v tbmPn¨XÃ'. (BKkvXot\mkv F.Un. 354-þ430).

 
 
 
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2015. All Rights Reserved. Powered By

Shekinah Ministries Door No 16/234/1A, Opp. Pavanatma Convent, Convent Rd , Aranattukara, Thrissur -680618, Off: 04872383160