k`sb ]Sp¯pbÀ¯m³ hnfn¡s¸«hÀ

k`sb ]Sp¯pbÀ¯m³ hnfn¡s¸«hÀ

 

t]mÄ BâWn

 

kzÀK¯n\v tIcfk`sb Ipdn¨v hensbmcp ]²Xnbm-WpÅXv. \mw AXp Xncn¨dnbmsXt]mIcpXv. \s½ Iq-SpX Dbc§fnte¡p \bn¡m³ IÀ¯mhv B{Kln-¡p¶p.

 
 
 
Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2015. All Rights Reserved. Powered By

Shekinah Ministries Door No 16/234/1A, Opp. Pavanatma Convent, Convent Rd , Aranattukara, Thrissur -680618, Off: 04872383160